Product Description

תע"ס מפרש את כתבי האר"י הקדוש בצורה בהירה ונפלאה

ועליו נוספו פירושי בנו של בעל הסולם – רבי ברוך שלום הלוי אשלג – הברכת שלום.

הוצאה חדשה ומפוארת עם הגהות, תיקונים, הערות וביאורים, בעריכת הרב גוטליב.