Product Description

🎁 מבצע לכבוד חגי תשרי 🎁 
ספר הרב "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם" – כרך ב' – 60 ש"ח בלבד!

בספר יכול האדם למצוא משמעות חדשה לחגי ישראל, משמעות צלולה וברורה מכפי שידע עד היום. הספר מבוסס על יסודות חכמת הקבלה המפורשים בשפה הידועה לנפש כל אדם. הספר מחולק על פי רצף חגי ישראל.ספר הרב "מועדי ישראל האדם ומה שביניהם" מאגד בתוכו סדר שלם של תובנות. החל ממהות החג, דרך מאמרים מרכזיים המתייחסים למשמעות החג וסימניו, המשך בפירושים צחים ובהירים על משניות וקטעי גמרא נבחרים העוסקים בחג, סיפורי חסידות עם פירוש פנימי המעוררים את הנפש, ובפירוש מדהים ומעמיק לדרושי שער הכוונות של האר"י הקדוש, פירושים הפותחים שער לבוא במבואות חכמת הנסתר של האר"י.

כרך ב' עוסק בראש השנה ויום הכיפורים: סליחות 🔯 ראש השנה 🔯 עשרת ימי תשובה 🔯 יום הכיפורים

לרכישה טלפונית: 050-314-3417   ☎    050-314-1111

מבנה הספר:

מאמר מרכזי – ובו תפורט עיקר עבודת הנפש הנוהגת בחג.

מאמר משני – ובו יבואר מנהג או יותר ממנהגי החג.

משנה ־ הסבר זך על פנימיות משניות הנוגעות בעניין החג.

גמרא ־ דברי התנאים ואמוראים בפירוש מאיר עיניים.

זוהר הקדוש – פנינים מתוך הזוהר בענייני החג על אדני הפנימיות ועבודת הנפש.

סיפור חסידי: סיפורי חסידות נבחרים עם עומק פנימי להתעוררות הנפש.

הלכה ־ ובו יתוארו השרשים הקבליים של דינים והלכות החג.

קבלה ־ פירוש מאיר עיניים לדברי האריז״ל.