Product Description

פרשנות על פרשיות התורה בדרך הפנימיות

הפירוש נלקט מתוך כתבי יד מקוריים של אדמו"ר הרב"ש זצ"ל, בעל ה' ברכת שלום. דומה להוצאה של הישנה של "דרגות הסולם" רק על פי העניינים שקשורים לפרשה